Vilkår og Betingelser

Effektive fra 17. desember 2018

Parter og kontoeierskap

Sirvoy Booking System (heretter kalt «systemet») er en tjeneste som leveres av Sirvoy Ltd (heretter kalt «Sirvoy»), registrert i Irland. Abonnementshaveren og kontoeieren (heretter kalt «kunden») er personen hvis epost og kontaktinformasjon opprinnelig ble brukt til å registrere seg. Hvis personen registrerte seg på vegne av en arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren være kontoeier.

I tilfelle av uenighet om eierskap til kontoen, forbeholder Sirvoy seg retten til å be om dokumentasjon for å bestemme eller bekrefte eierskap til kontoen. Dokumentasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til, utskrift fra foretaksregisteret, godkjent foto-ID, de siste fire sifrene i kredittkortet som er lagret og lignende. Sirvoy beholder retten til etter vårt skjønn å bestemme rettmessig kontoeierskap og overføre en konto til den rettmessige eieren, eller å midlertidig deaktivere en konto til en løsning er funnet.

Godkjenning av Vilkår og Betingelser

Sirvoy Booking System (heretter kalt “systemet”) er en tjeneste gitt av Sirvoy Ltd. (heretter kalt “Sirvoy”), registrert i Irland. Abonnement holderen (heretter kalt “kunden”) av systemet godkjenner disse vilkårene og betingelsene når kunden registrerer seg og krysser av i boksen i registreringsskjemaet på Sirvoy sin hjemmeside. Sirvoy kan av og til justere vilkår og betingelser. Ved fortsatt bruk av systemet etter disse endringene er gjort, har kunden anerkjent sin godkjenning av forandringene.

Omfang og Bruk

Abonnementet gir kunden rettigheter til å bruke systemet. Maksimalt antall enheter som kan reserveres må ikke overgås. Rettigheten til å bruke abonnementet er holdt av kunden som signerte abonnementet, og abonnementet kan ikke utnyttes av andre, eller ved databehandling for andre. Kunden har kun rettigheter til å bruke systemet for dens tiltenkte formål. I tilfeller der systemet blir misbrukt, vil abonnementet bli avsluttet uten varsel.

Betalingsvilkår og Fakturering

Fakturering blir gjort hver måned. Faste kostnader og variable kostnader blir trukket av kundens kontobalanse. Kontoen vil bli låst hvis kontoens balanse er negativ i mer enn 10 dager. Hvis betalingen fortsatt ikke har blitt gjort innen 60 dager, vil kontoen bli avsluttet. Betalings-påminnelser vil bli vist etter innlogging og/eller sendt til kundens epost.

Varighet og Oppsigelse

Kunden kan bruke systemet så lenge kontoens balanse ikke er negativ. Penger som blir betalt inn på kontoen vil ikke bli tilbakebetalt. Kontoen vil bli avsluttet etter 60 dager fra kontoens balanse ble negativ, eller etter ønske fra kunden.

Kunde Data

Kunden eier og kan bruke dataene ifølge det kunden ser som hensiktsmessig etter formålet. Reservasjoner lagres i systemet minst 18 måneder fra utsjekkingsdatoen, men kan deretter slettes, med mindre det allerede er slettet av kunden. Ved terminering av abonnementet kan kunden eksportere sine data via eksportfunksjonen. Kundedataene vil bli slettet 1 år etter abonnementets slutt eller tidligere på kundens forespørsel. Sirvoy er ikke forpliktet til å lagre data etter dette.

Operativ Stabilitet

Sirvoy tar sikte for den høyeste operative stabiliteten mulig, men er ikke ansvarlig for noen forstyrrelser der Sirvoy ikke hadde kontroll. Slike forstyrrelser inkluderer Strømavbrudd, utstyrsfeil, tilkoblingsfeil og lignende. I alle tilfeller vil Sirvoy gjøre sitt beste for å returnere til normal drift så fort som mulig.

Vedlikehold og Systemendringer

For å kunne tilby den beste tjenesten mulig, kan Sirvoy ved enkelte tilfeller justere eller oppdatere systemet. I slike tilfeller kan det være nødvendig å midlertidig slå av tilgangen til systemet. Sirvoy har rett til å oppdatere og forbedre systemet og i tillegg forandre funksjonaliteten så lenge grunnleggende tjenester opprettholdes, for eksempel registrering og administrasjon av registreringer.

Prising

Sirvoy vill annonsere alle prisøkninger minst tre måneder i forveien, bortsett fra de som kan bli påkrevd på grunn av inflasjon, valutakurser, tredje-parts prisøkning eller andre faktorer som er utenfor Sirvoy sin kontroll. Nye funksjonaliteter som ekstra moduler eller funksjoner kan prises separat.

Rettigheter

Systemet er opphavsrettsbeskyttet og eies fullstendig av Sirvoy. Sirvoy kan når som helst overføre sine rettigheter og obligasjoner til en tredjepart, forutsatt at tredjeparten har til hensikt å opprettholde systemet i henhold til disse vilkår og betingelser.

Obligasjoner til Kunden

Kunden har komplett og fullt ansvar for de enkelte transaksjoner og avtaler som inngås og styrt gjennom systemet. Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere at informasjonen som er registrert eller vist i systemet, er korrekt. Kunden må ikke handle på en måte som påvirker andres evne til å bruke systemet, og kunden må ikke registrere offensiv eller villedende informasjon.

Kunden erkjenner at, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, er hans eneste og eksklusive løsning for eventuelle problemer eller misnøye med systemet, tredjeparts applikasjoner eller tredjeparts programinnhold å slutte å bruke systemet, tredjeparts applikasjoner eller tredjeparts applikasjonsinnhold.

Obligasjoner til Sirvoy
Sirvoy forsøker å tilby den best tjenesten mulig, men kunden forstår og anerkjenner at systemet leveres «SOM DEN ER» uten uttrykkelig eller underforstått garanti eller tilstand av noe slag. Kunden bruker systemet på egen risiko. Sirvoy frasier seg eventuelle garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-overtredelse. Sirvoy er ikke ansvarlig for skader forårsaket av driftsavbrudd, tap av inntekt, følgeskader eller annen indirekte tap eller skade.

Sirvoy garanterer ikke, godkjenner, garanterer eller påtar seg ansvar for tredjeparts applikasjoner, tredjeparts applikasjons innhold, brukerinnhold eller annet produkt eller tjeneste som annonseres eller tilbys av en tredjepart på eller gjennom Sirvoy sitt system eller en linket nettside. Kunden forstår og anerkjenner at Sirvoy ikke er ansvarlig for enhver transaksjon mellom kunden og tredjepartsleverandører av tredjepartsapplikasjoner eller produkter eller tjenester annonsert på eller gjennom Sirvoy sitt system.

Bruk av Sirvoy sin Kanaladministrerer

kunden har ansvar for å til enhver tid verifisere at romtypene er kartlagt riktig, og at reservasjoner, priser og tilgjengelighet er oppdatert korrekt til og fra reservasjonskanalene. Sirvoy er ikke ansvarlig for noen tap av inntekt eller kostnader som oppstår ved uriktig informasjon som har blitt publisert på reservasjonskanalene.

Kunden forstår at det er en uunngåelig risiko for overreservering hvis et enkelt rom blir tilbudt gjennom flere reserveringskanaler samtidig, og at kunden aksepterer fullt ansvar. Alle over reservasjoner eller problemer må behandles så fort som mulig og løses av kunden i samarbeid med reserveringskanalen.

Personvern og Databeskyttelse

Sirvoy har tatt alle rimelige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre ødeleggelse, tap eller tilgang og misbruk av informasjon av enhver uautorisert tredjepart. Sirvoy behandler kundedata for kunden alene og ikke for sine egne, ikke-relevante formål. Sirvoy holder all kundedata konfidensielt og vil kun avsløre informasjon om kunden til en tredjepart dersom det er relevant for tjenesten som leveres gjennom denne avtalen. Sirvoy vil kontakte kunden med kritisk informasjon relatert til kundens konto når det trengs.

Eventuelle personopplysninger som samles inn, behandles på en riktig, juridisk måte og ifølge personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR-kompatible tredjepartstjenester kan brukes til databehandling. Sirvoy er autorisert til å være behandlingsansvarlig av personopplysninger på vegne av kunden, som vil være databehandler. Kunden kan be om en databehandlingsavtale (DPA) fra Sirvoy for å supplere denne avtalen.

Kunden må håndtere og behandle personopplysninger og gjesteinformasjon i henhold til gjeldende personvernregler og databeskyttelsesforskrifter, for eksempel GDPR. Kunden er ansvarlig til å få samtykke til enhver behandling av personopplysninger, e-postkommunikasjon og lignende måter av behandling. Kunden må respektere eventuelle forespørsler om å dele, endre eller slette personens data, for eksempel ved å slette bookinghistorikkdata, etc. Sirvoy vil ikke lagre noen unødvendig data, etter at den er slettet av kunden.

Tvister

Enhver tvist som omhandler disse vilkårene og betingelsene skal inntas i en Irsk domstol.