Vilkår og betingelser Gjelder fra 15. mars 2021

Parter og kontoeierskap

Sirvoy Booking System (heretter kalt «systemet») er en tjeneste som leveres av Sirvoy Ltd (heretter kalt «Sirvoy»), registrert i Irland. Abonnementshaveren og kontoeieren (heretter kalt «kunden») er personen hvis epost og kontaktinformasjon opprinnelig ble brukt til å registrere seg. Hvis personen registrerte seg på vegne av en arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren være kontoeier.

I tilfelle av uenighet om eierskap til kontoen, forbeholder Sirvoy seg retten til å be om dokumentasjon for å bestemme eller bekrefte eierskap til kontoen. Dokumentasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til, utskrift fra foretaksregisteret, godkjent foto-ID, de siste fire sifrene i kredittkortet som er lagret og lignende. Sirvoy beholder retten til etter vårt skjønn å bestemme rettmessig kontoeierskap og overføre en konto til den rettmessige eieren, eller å midlertidig deaktivere en konto til en løsning er funnet.

Godkjenning av Vilkår og Betingelser

Sirvoy Booking System (heretter kalt “systemet”) er en tjeneste gitt av Sirvoy Ltd. (heretter kalt “Sirvoy”), registrert i Irland. Abonnement holderen (heretter kalt “kunden”) av systemet godkjenner disse vilkårene og betingelsene når kunden registrerer seg og krysser av i boksen i registreringsskjemaet på Sirvoy sin hjemmeside. Sirvoy kan av og til justere vilkår og betingelser. Ved misbruk, vil abonnementet sies opp uten forvarsel og videre vil kunden kunne bli ansvarlig for eventuelle tap eller skade påført Sirvoy som en konsekvens av dette.

Omfang og Bruk

Abonnementet gir kunden rettigheter til å bruke systemet. Maksimalt antall enheter som kan reserveres må ikke overgås. Rettigheten til å bruke abonnementet er holdt av kunden som signerte abonnementet, og abonnementet kan ikke utnyttes av andre, eller ved databehandling for andre. Kunden har kun rettigheter til å bruke systemet for dens tiltenkte formål. I tilfeller der systemet blir misbrukt, vil abonnementet bli avsluttet uten varsel.

Betalingsvilkår og Fakturering

Fakturering blir gjort hver måned. Faste kostnader og variable kostnader blir trukket av kundens kontobalanse. Kundens konto hos Sirvoy vil bli låst hvis saldoen er negativ lengre enn 10 dager. Hvis betalingen fortsatt ikke har blitt gjort innen 60 dager, vil kontoen bli avsluttet. Betalings-påminnelser vil bli vist etter innlogging og/eller sendt til kundens epost.

Varighet og Oppsigelse

Kunden kan bruke systemet så lenge kontoens balanse ikke er negativ. Penger som blir betalt inn på kontoen vil ikke bli tilbakebetalt. Kontoen vil bli avsluttet etter 60 dager fra kontoens balanse ble negativ, eller etter ønske fra kunden.

Kunde Data

Kunden eier og kan bruke dataene ifølge det kunden ser som hensiktsmessig etter formålet. Reservasjoner lagres i systemet minst 18 måneder fra utsjekkingsdatoen, men kan deretter slettes, med mindre det allerede er slettet av kunden. Ved terminering av abonnementet kan kunden eksportere sine data via eksportfunksjonen. Kundedataene vil bli slettet 1 år etter abonnementets slutt eller tidligere på kundens forespørsel. Sirvoy er ikke forpliktet til å lagre data etter dette.

Kunden aksepterer herved og samtykker i at dens data, om nødvendig, behandles av agenter, databehandlere og underleverandører utnevnt/engasjert av Sirvoy. En liste over databehandlere er tilgjengelig på Sirvoys nettside.

Operativ Stabilitet

Sirvoy tar sikte for den høyeste operative stabiliteten mulig, men er ikke ansvarlig for noen forstyrrelser der Sirvoy ikke hadde kontroll. Slike avbrudd omfatter, men er ikke begrenset til, strømbrudd, svikt i utstyr og tilkoblinger og andre lignende avbrytelser

Vedlikehold og Systemendringer

For å kunne tilby den beste tjenesten mulig, kan Sirvoy ved enkelte tilfeller justere eller oppdatere systemet. I slike tilfeller kan det være nødvendig å midlertidig slå av tilgangen til systemet. Sirvoy har rett til å oppdatere og forbedre systemet og i tillegg forandre funksjonaliteten så lenge grunnleggende tjenester opprettholdes, for eksempel registrering og administrasjon av registreringer.

Prising

Sirvoy vill annonsere alle prisøkninger minst tre måneder i forveien, bortsett fra de som kan bli påkrevd på grunn av inflasjon, valutakurser, tredje-parts prisøkning eller andre faktorer som er utenfor Sirvoy sin kontroll. Nye funksjonaliteter som ekstra moduler eller funksjoner kan prises separat.

Rettigheter

Systemet er opphavsrettsbeskyttet og eies fullstendig av Sirvoy. Sirvoy kan når som helst overføre sine rettigheter og obligasjoner til en tredjepart, forutsatt at tredjeparten har til hensikt å opprettholde systemet i henhold til disse vilkår og betingelser.

Obligasjoner til Kunden

Kunden har komplett og fullt ansvar for de enkelte transaksjoner og avtaler som inngås og styrt gjennom systemet. Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere at informasjonen som er registrert eller vist i systemet, er korrekt. Kunden må ikke handle på en måte som påvirker andres evne til å bruke systemet, og kunden må ikke registrere offensiv eller villedende informasjon.

Kunden erkjenner at, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, er hans eneste og eksklusive løsning for eventuelle problemer eller misnøye med systemet, tredjeparts applikasjoner eller tredjeparts programinnhold å slutte å bruke systemet, tredjeparts applikasjoner eller tredjeparts applikasjonsinnhold.

Obligasjoner til Sirvoy
Sirvoy forsøker å tilby den best tjenesten mulig, men kunden forstår og anerkjenner at systemet leveres «SOM DEN ER» uten uttrykkelig eller underforstått garanti eller tilstand av noe slag. Kunden bruker systemet på egen risiko. Sirvoy frasier seg eventuelle garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-overtredelse. Sirvoy er ikke ansvarlig for skader forårsaket av driftsavbrudd, tap av inntekt, følgeskader eller annen indirekte tap eller skade.

Sirvoy garanterer ikke, godkjenner, garanterer eller påtar seg ansvar for tredjeparts applikasjoner, tredjeparts applikasjons innhold, brukerinnhold eller annet produkt eller tjeneste som annonseres eller tilbys av en tredjepart på eller gjennom Sirvoy sitt system eller en linket nettside. Kunden forstår og anerkjenner at Sirvoy ikke er ansvarlig for enhver transaksjon mellom kunden og tredjepartsleverandører av tredjepartsapplikasjoner eller produkter eller tjenester annonsert på eller gjennom Sirvoy sitt system.

Ansvarsfraskrivelse

Med de begrensninger som allerede er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene og i den utstrekning loven i Irland tillater det, vil Sirvoy kun være ansvarlig for direkte skader faktisk lidd, betalt eller pådratt av kunden på grunn av en brist som kan tilskrives Sirvoys forpliktelser i forhold til de tjenester som tilbys av dem, og slike skader vil være begrenset til en samlet mengde av de samlede kostnadene for reservasjonen som angitt i epost-bekreftelsen (enten for en hendelse eller serie tilknyttede hendelser).

Men og i den utstrekning loven i Irland tillater det, skal verken Sirvoy eller noen av våre ledere, direktører, ansatte, representanter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, distributører, distribusjonpartnere, lisenstakere, agenter eller andre som er involvert i å skape, sponse, promotere, eller på annen måte gjøre tilgjengelig Sirvoy systemet og dets innhold, kunne holdes ansvarlig for (i) noen straff, spesielle, indirekte eller tilfeldige tap eller skader, tap av produksjon, tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av kontrakt, tap av eller skade på goodwill eller omdømme, tap av krav, (ii) eventuelle unøyaktigheter i forbindelse med (beskrivende) informasjon (inkludert priser, tilgjengelighet og vurderinger) fra tredjepartsleverandører som gjøres tilgjengelig i Sirvoy systemet, (iii) utførte tjenester eller produkter som tilbys av tredjepartsleverandører eller andre forretningspartnere, (iv) noen (direkte, indirekte, følgeskader eller straff) skader, tap eller kostnader, påløpt eller betalt av kunden, i henhold til, som følge av eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller forsinkelse av Sirvoy systemet, eller (v) noen (personlig) skade, død, skade på eiendom eller andre (direkte, indirekte, spesielle, følge eller straffende) skader, tap eller kostnader lidd, påløpt eller betalt av kunden, enten som følge av (juridiske) handlinger, feil, brudd, (grov) uaktsomhet, forsettlig oppførsel, unnlatelser, manglende ytelse, feilrepresentasjon eller ansvar (helt eller delvis) som skyldes en tredjepartsleverandør eller noen av Sirvoys øvrige samarbeidspartnere (inkludert deres respektive ansatte, styremedlemmer, ledere, agenter, representanter, underleverandører eller tilknyttede selskaper) som har produkter eller tjenester som (direkte eller indirekte ) er gjort tilgjengelig, tilbudt eller fremmes på eller gjennom Sirvoy-systemet, inkludert en hvilken som helst (delvis) kansellering, overbooking, streik, force majeure eller hvilken som helst annet hendelse utenfor Sirvoys kontroll.

Sirvoy er ikke ansvarlig (og fraskriver seg ethvert ansvar) for bruk, gyldighet, kvalitet, egnethet og offentliggjøring av de ulike reiseprodukter og tjenester som kan bestilles, erverves, kjøpes, betales, leies ut, tilbys, reserveres, kombineres eller som konsumeres av kunden (f.eks hotell, motell, leilighet, bed & breakfast), attraksjoner (f.eks (tema) parker, museer, sightseeingturer), transportleverandører (f.eks bilutleie, cruise, jernbane, flyplasstaxi, bussturer, overføringer), turoperatører, reiseforsikringer, og alle andre reise- eller relaterte produkter eller tjenester som fra tid til annen er tilgjengelig for en reservasjon (“reservasjonen”) og gir ingen løfter, garantier eller betingelser av noe slag i denne sammenheng, enten underforstått, lovbestemt eller på annen måte, herunder eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet, tittel, ikke-krenkelse eller egnethet for et bestemt formål. Kunden erkjenner og godtar at den alene er ansvarlig og påtar seg alt ansvar for eventuelle reservasjoner (inkludert eventuelle garantier og representasjoner gjort av kunden). Sirvoy er ikke en forhandler eller selger. Klager eller krav i anledning en hvilken som helst reservasjon (inkludert relatert til tilbudt (spesial/tilbud) pris, beskrivelser eller spesifikke forespørsler) skal behandles av kunden. Sirvoy er ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med slike klager, krav og (produkt) forpliktelser.

Hvorvidt kunden har tatt betalt for reservasjonen eller ikke, samtykker kunden og erkjenner at den til enhver tid er ansvarlig for innsamling, tilbakeholdelse, remittering og betaling av gjeldende skatter som kommer på totalprisen for reservasjonen eller avgiften til de aktuelle skattemyndighetene. Sirvoy er ikke ansvarlig for remittering, innsamling, tilbakeholdelse eller betaling av de relevante skatter på reservasjonsprisene eller avgiftene til de aktuelle skattemyndighetene. Sirvoy virker ikke som den registrerte selgeren av et produkt eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig på systemet sitt.

Kunden erkjenner vanskelighetene som ligger i bruk av internett, spesielt varierende hastigheter og trafikk i nettverket kan føre til avbrudd og vanskeligheter med å få tilgang til en nettside. Sirvoy utelukker ethvert ansvar som er relatert til ethvert (midlertidig (planlagt eller ikke planlagt) og/eller delvis eller helt) sammenbrudd eller driftsstans (for vedlikehold, oppdateringer eller på annen måte) på nettsiden og/eller Sirvoys system.

Bruk av Sirvoy sin Kanaladministrerer

kunden har ansvar for å til enhver tid verifisere at romtypene er kartlagt riktig, og at reservasjoner, priser og tilgjengelighet er oppdatert korrekt til og fra reservasjonskanalene. Sirvoy er ikke ansvarlig for noen tap av inntekt eller kostnader som oppstår ved uriktig informasjon som har blitt publisert på reservasjonskanalene.

Kunden forstår at det er en uunngåelig risiko for overreservering hvis et enkelt rom blir tilbudt gjennom flere reserveringskanaler samtidig, og at kunden aksepterer fullt ansvar. Alle over reservasjoner eller problemer må behandles så fort som mulig og løses av kunden i samarbeid med reserveringskanalen.

Personvern og Databeskyttelse

Sirvoy har tatt alle rimelige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre ødeleggelse, tap eller tilgang og misbruk av informasjon av enhver uautorisert tredjepart. Sirvoy behandler kundedata for kunden alene og ikke for sine egne, ikke-relevante formål. Sirvoy holder all kundedata konfidensielt og vil kun avsløre informasjon om kunden til en tredjepart dersom det er relevant for tjenesten som leveres gjennom denne avtalen. Sirvoy vil kontakte kunden med kritisk informasjon relatert til kundens konto når det trengs.

Eventuelle personopplysninger som samles inn, behandles på en riktig, juridisk måte og ifølge personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR-kompatible tredjepartstjenester kan brukes til databehandling. Sirvoy er autorisert til å være behandlingsansvarlig av personopplysninger på vegne av kunden, som vil være databehandler. Kunden kan be om en databehandlingsavtale (DPA) fra Sirvoy for å supplere denne avtalen.

Kunden må håndtere og behandle personopplysninger og gjesteinformasjon i henhold til gjeldende personvernregler og databeskyttelsesforskrifter, for eksempel GDPR. Kunden er ansvarlig til å få samtykke til enhver behandling av personopplysninger, e-postkommunikasjon og lignende måter av behandling. Kunden må respektere eventuelle forespørsler om å dele, endre eller slette personens data, for eksempel ved å slette bookinghistorikkdata, etc. Sirvoy vil ikke lagre noen unødvendig data, etter at den er slettet av kunden.

Tvister
Disse vilkårene og levering av Sirvoys tjenester vil være underlagt og tolkes i samsvar med Irlands lovgivning. Enhver tvist som oppstår som følge av disse generelle vilkårene og våre tjenester, skal utelukkende forelegges de kompetente domstolene i Dublin, Irland.

Den opprinnelige engelske versjonen av disse vilkårene kan ha blitt oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er kun en assisterende oversettelse, og kunden kan ikke utlede noen rettigheter fra den oversatte versjonen. I tilfelle en tvist oppstår om innholdet eller tolkningen av disse vilkårene eller avvik eller uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og andre språkversjoner av disse vilkårene, skal den engelskspråklige versjonen i den grad loven tillater det, ha forrang og være avgjørende.

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, ikke-bindende eller ikke kan håndheves, skal kunden forbli underlagt alle andre bestemmelser heri. I slike tilfeller skal slik ugyldig bestemmelse likevel håndheves i den utstrekning gjeldende lov tillater, og kunden skal i det minste samtykke i å godta en lignende versjon av bestemmelsen som er ugyldig, ikke-bindene og ikke kan håndheves, gitt innholdet og formålet med disse vilkårene.

Kredittkortinformasjon og Sirvoy Vault

Kunden vil motta sikker online betaling (alt i samsvar med det som tilbys og støttes av kundens bank). Sirvoy legger til rette for (gjennom tredjeparts betalingsbehandlere) betaling for reservasjonen. Sirvoy fungerer eller driver aldri som selgeren i transaksjonen. Betaling blir trygt behandlet fra kreditt-/debetkortet eller fra bankkontoen til kundens bankkonto gjennom en tredjeparts betalingsbehandler.

Sirvoy er ikke ansvarlig for eventuelle (autoriserte, (angivelig) uautoriserte eller gale) belastninger gjort av kunden eller for noe beløp for noen gyldige eller godkjente belastninger (inkludert for forhåndsbetalte priser, manglede oppmøte og avgiftspliktige avbestillinger) på et kredittkort.

Ved kredittkortsvindel eller uautorisert bruk av et kredittkort av tredjeparter, bærer de fleste banker og kredittkortselskaper risikoen og dekker alle kostnader som følge av slik svindel eller misbruk, og kan noen ganger være gjenstand for en egenandel.

Funksjonen “Sirvoy Vault” lar kunden lagre kredittkortopplysninger trygt i bookinger, med to-faktors autentisering og et token-verktøy. Kunden aktiverer funksjonen under “Innstillinger Betaling og fakturering Sirvoy Vault”. Kunden vil finne det i bookinger under “Kortdetaljer” nede i venstre hjørne.