Partnerprogram

Denne avtalen inneholder de fullstendige vilkårene for ditt partnerskap til Sirvoy Ltd Sirvoy Affiliate Program.

Som brukt i denne avtalen betyr «vi», «oss» eller «Sirvoy» Sirvoy Ltd, og «deg», «dere» eller «partner» den som er tilknyttet programmet. «Sirvoy Affiliate Program» betyr programmet som administreres av Sirvoy.

Henvisninger og partnerprogram

Provisjonen som oppnås via henvisningsprogrammet vil være 50% av de kvalifiserende betalingene som den henviste kunden gjør til Sirvoy i løpet av sine første 6 måneder med Sirvoy.

Provisjonen som oppnås via partnerprogrammet vil være en prosentandel av de kvalifiserende betalingene som den henviste kunden gjør til Sirvoy. Følgende liste viser provisjonsandelen, basert på antall aktive kunder du henviste til Sirvoy:

1-5 henviste kunder: 5%
6-15 kunder: 10%
16-30 kunder: 15%
31-50 kunder: 20%
51 kunder eller flere: 25%

Begrepet «Kvalifiserende betalinger» inkluderer alle normale og standard kontogebyrer mottatt av Sirvoy fra den henviste kunden til partneren. Komisjonsavgifter vil ikke være betalbare på betalinger gjort for sponsede utviklinger eller lignende engangsavgifter fra den refererte klienten. Vi forbeholder oss rettigheten til å trekke fra deler av kommisjonsavgiftene dine i tilfeller hvor en referert klient krever en tilbakebetaling av sine Kvalifiserende betalinger på et senere tidspunkt. 

Klienten vil bare anses som referert av Tilknytningen hvis: 1. klientens Sirvoy-konto er registrert gjennom tilknytningslenken gitt av Sirvoy, eller på en annen måte Sirvoy aksepterer. 2. kontoen er registrert hos Sirvoy uten tilstedeværelsen av noen spesielle avslagskampanjer tilbudt av Sirvoy.

Tilknytningen kan bare være registrert for enten Partnerprogrammet eller Referanseprogrammet på en gitt tid. Hvis Tilknytningen ønsker å endre programmet, må det nåværende programmet først avsluttes.

Betalingsbetingelser

Provisjonen vil bli utbetalt på forespørsel. Ingen betalinger kan forespørres med mindre provisjonen overstiger 5000 kroner.

Programmet er ikke ment å bli brukt av kontoinnehaverne selv, men heller av virksomheter som aktivt promoterer Sirvoy. For å sikre dette, vil utbetalinger holdes tilbake inntil minst to Sirvoy-kontoer er blitt henvist via programmet og aktivt bruker Sirvoy.

Betalingskrav

Kommisjonsavgiften kan bare bli betalt ut til Tilknytningen ved forespørsel. Ingen betalinger kan bli forespurt utbetalt med mindre Kommisjonsavgiften overgår seks hundre dollar ($600,00).

Rapporter og revisjon

Du vil ha rettigheten til å få en sertifisert regnskapsfører, akseptert av oss, til å undersøke de av våre relevante bøker og nedtegnelser som er nødvendig for å verifisere nøyaktigheten av betalingene til deg under denne Avtalen. Du er kun berettiget til å gjennomføre en slik revisjon under normal arbeidstid, på egen kostnad, med rimelig forvarsel, ikke oftere enn én gang per kalenderor, og ikke mindre enn tretti (30) dager etter utgangen eller avslutningen av denne Avtalen.

Representasjoner og garantier; Ansvarsbegrensning

Hver av oss representerer og garanterer herved at:

den har all makt og autoritet til å inngå denne Avtalen og å utføre forpliktelsene herunder;

den har skaffet alle tillatelser, lisenser og andre statlige autorisasjoner og godkjenninger påkrev for dennes oppførsel under denne Avtalen;

tjenestene som skal gjengis gjensidig under denne Avtalen hverken krenker eller bryter noen patent, opphavsrett, handelshemmelighet, eller annen proprietær rettighet hos en tredjepart.

Sirvoy vil forbli eneanvarlig for driften av Sirvoy-nettsiden. Sirvoy anerkjenner at deres respektive nettsider kan være midlertidig ute av drift av årsaker utenfor deres rimelige kontroll, underlagt de spesifikke vilkårene for denne Avtalen, holder enerett og kontroll over programmeringen, innholdet og gjennomføringen av transaksjoner over dens respektive side eller tjeneste.

HVER PART FRASKRIVER SEG SPESIFIK ENHVER REPRESENTASJON ELLER GARANTI ANGÅENDE ENHVER ØKONOMISK ELLER ANNEN FORDEL SOM DEN ANDRE PARTEN KAN OPPNÅ GJENNOM DENS DELTAGENLSE I DENNE AVTALEN.

HVERKEN SIRVOY ELLER TILKNYTNINGER VIL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEN ANDRE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE ELLER KONSEKVELSIELL SKADE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, TAPT PROFITT ELLER TAPT DATA) SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DENNE AVTALEN. SIRVOYS FULLSTENDIGE ANSVAR UT FRA DENNE AVTALEN, I KONTRAKT ELLER TORT, VIL IKKE OVERSTIGE BELØPENE BELØP BETALBARE TIL TILKNYTNINGEN HERUNDER.

Oppfyllelse og politikk

Sirvoy vil være eneansvarlig for å tilby tjenestene betalt for av den refererte klienten. Følgende gjelder alle regler, politikk, driftsprosedyrer og informasjon angående kundebruk av Sirvoy disse kundene, inkludert våre regler for personvern og konfidensialitet. Vi kan endre vår politikk og våre driftsprosedyrer når som helst, uten forvarsel.

Intellektuell eiendomsrett

Sirvoy gir deg herved, under Perioden, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri lisens til å lage hyperlenker mellom dine og våre Nettsider og bruke Sirvoys handelsnavn, logo og/eller varemerke på din side kun der det er nødvendig for å opprette og fremme slike hyperlenker og på andre måter utføre dine forpliktelser under denne Avtalen; gitt at alle promoteringsmaterialer og all bruk som inneholder Sirvoys handelsnavn, logo og/eller varemerke vil være underlagt Sirvoys skriftlige forhåndsgodkjenning.

Du gir herved Sirvoy, under perioden, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri lisens til å lage hyperlenker mellom dine og våre Nettsider og bruke deres handelsnavn, logo og/eller varemerke kun der det er nødvendig for å opprette og fremme slike hyperlenker og på andre måter utføre våre forpliktelser under denne Avtalen; gitt at alle promoteringsmaterialer og all bruk som inneholder Tilknytningens handelsnavn, logo og/eller varemerke vil være underlagt deres skriftlige forhåndsgodkjenning.

Unntatt, som presentert over, reserverer dere og vi alle rettigheter, tittler og renter i respektive intellektuelle eiendomsrettigheter (for eksempel patenter, opphavsrett, handelshemmeligheter, varemerker og andre intellektuelle eiendomsrettigheter). Bruk av den andres merker som unntar det som er satt frem her, er strengt forbudt.

Erstatning

Vi sier oss enige i erstatte, beskytte og holde utenfor harme du og dine partnere, direktører, ledere, ansatte og aganter, fra alle og enhver type ansvar, krav, tap, ødeleggelser, skader eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) knyttet til driften av vår nettside, et brudd på våre forpliktelser under denne Avtalen, eller et brudd på en hvilken som helst tredjeparts intellektuelle eiendomsrettighter på redaksjonelt innhold eller andre materialer gitt av oss for visning på deres nettside.

Du sier deg enig i å erstatte, beskytte og holde utenfor harme oss og våre partnere, direktører, ledere, ansatte og agenter, fra alle og enhver type ansvar, krav, tap, ødeleggelser, skader eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) knyttet til driften av deres nettside, et brudd på deres forpliktelser under denne Avtalen, eller et brudd på en hvilken som helst tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter på redaksjonelt innhold eller andre materialer på deres nettside.

Periode og Avslutning

Perioden for denne Avtalen (“Perioden”) vil begynne når den tilknyttedes representant og Sirvoys representant underskriver dette Partnerprogrammet med Sirvoy og din aksept av denne Avtalen, og vil slutte når det blir avsluttet som beskrevet her. Enten kan du eller vi avslutte denne Avtalen når som helst, med eller uten grunn, ved å gi den andre minst tretti (30) dager skriftlig forvarsel om avslutning. Du er bare kvalifisert til å tjene kommisjon på salg som oppstår under Perioden, og kommisjoner tjent etter datoen for avslutning vil bestå betalbare kun hvis produktordre ikke blir kansellert. Sirvoy kan holde tilbake endelig betaling i en rimelig tidsperiode for å sikre mot kanselleringer.

Hvis den Tilknyttede blir inaktiv ved å ikke introdusere nye refererte klienter over en periode på 6 måneder, vil vi anse det passende å starte Avslutningen av programmet ved å sende ut et forvarsel. Hver kunde av Sirvoy garanterer og påtar seg herved at han/hun/den vil jobbe aktivt for å markedsføre partnerprogrammet og vil jobbe aktivt for å engasjere nye kunder fortløpende til et slikt program.

Generelle provisjoner

Dere og vi vil begge overvåke og periodisk testen den generelle driften av bedriften vår.

Dere og vi inngår denne Avtalen som selvstendige entrepenører, og ingenting vil bli tolket til å lage et partnerskap, byrå, fellesforetak eller ansattelsesforhold mellom dere os oss.

I utførelsen av denne Avtalen og i driften av hver perts bedrift, vil dere og vi begge følge alle gjeldene lover, reguleringer, ordre og andre krav, nå eller heretter i kraft, fra statlige autoriteter som har jurisdiksjon. Uten å begrense generaliteten til det foregående, vil dere og vi begge betale, samle og ha ansvar for skatter som kan bli pålagt i forbindelse med kompansasjon, royalites eller transaksjoner under denne Avtalen.

Hverken dere eller vi vil bli ansatt som i brudd med eller mislighold med denne Avtalen på grunn av forsinkelser eller manglende evne til å prestere som resultat av årsaker eller forhold som er utenfor vår respektive rimelige kontroll. Hvis en eventuell force majeure-hendelse inntreffer, noe som betyr enhver begivenhet eller omstendighet eller kombinasjon av hendelser og/eller omstendigheter som ikke er innenfor den berørte parts rimelige kontroll, og som forsinker eller forhindrer den parten fra å oppfylle sine forpliktelser her (inkludert arbeidskraft tvister, streik, naturkatastrofer, regjeringshandlinger, brann, flom, jordskjelv, krig, opptøyer, embargo), vil den berørte parten raskt gi skriftlig beskjed til den andre parten og vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å minimere virkningen av hendelsen.

Denne Avtalen har blitt gjort i henhold til og skal bli tolket og hånhevet i henhold til lovene i Irland. Enhver handling herunder vil bli bragt til irsk rett.

Enhver form for varsel under denne Avtalen vil bli gikk via elektronisk mail, og vil i alle hensende bli ansett som mottatt og gitt på datoen for sending.

Denne Avtalen representerer hele Avtalen mellom dere os oss med tanke på herundernevnte emne, og overgår enhver annen muntlig eller skriftlig avtale angående dette emnet, og kan bli endret eller modifisert kun med et skriftlig instrument signert av en gjensidig autorisert agent fra hver part.

Tvister
Disse vilkårene og levering av Sirvoys tjenester vil være underlagt og tolkes i samsvar med Irlands lovgivning. Enhver tvist som oppstår som følge av disse generelle vilkårene og våre tjenester, skal utelukkende forelegges de kompetente domstolene i Dublin, Irland.

Den opprinnelige engelske versjonen av disse vilkårene kan ha blitt oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er kun en assisterende oversettelse, og kunden kan ikke utlede noen rettigheter fra den oversatte versjonen. I tilfelle en tvist oppstår om innholdet eller tolkningen av disse vilkårene eller avvik eller uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og andre språkversjoner av disse vilkårene, skal den engelskspråklige versjonen i den grad loven tillater det, ha forrang og være avgjørende.

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, ikke-bindende eller ikke kan håndheves, skal kunden forbli underlagt alle andre bestemmelser heri. I slike tilfeller skal slik ugyldig bestemmelse likevel håndheves i den utstrekning gjeldende lov tillater, og kunden skal i det minste samtykke i å godta en lignende versjon av bestemmelsen som er ugyldig, ikke-bindene og ikke kan håndheves, gitt innholdet og formålet med disse vilkårene.