Personvernregler

Retningslinjer for personvern

Gjeldende fra 15. juni 2024

VIKTIG: VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT OG/ELLER VED Å GI OSS PERSONOPPLYSNINGER, GIR DU DITT UTTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT ALLE PERSONOPPLYSNINGER DU OPPGIR, KAN BEHANDLES AV OSS PÅ DEN MÅTEN OG TIL DE FORMÅLENE SOM ER BESKREVET I FØLGENDE PERSONVERNERKLÆRING OG I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER OM PERSONOPPLYSNINGER.

Behandlingsansvarlig

Personopplysninger som Sirvoy Limited, et selskap registrert i Irland («Sirvoy»), samler inn fra deg eller som du gir til Sirvoy, vil være underlagt disse retningslinjene når Sirvoy opptrer som behandlingsansvarlig.

Når Sirvoy opptrer på vegne av et hotell eller en lignende enhet, skal denne enheten være behandlingsansvarlig og ansvarlig for å bestemme formålene med og midlene for behandling av personopplysninger, og disse retningslinjene skal da bare gjelde der det er relevant for Sirvoys rolle som databehandler.

Sikkerhet

Sirvoy tar databeskyttelse og personvernet ditt veldig alvorlig. Vi har relevante organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak på plass for å beskytte personopplysningene dine og holde dem konfidensielle.

Bruk av personopplysninger

Sirvoy vil samle, lagre og bruke personopplysningene dine kun til de formålene du har oppgitt dem til, og vi oppbevarer opplysningene kun så lenge det er nødvendig for disse formålene eller for andre legitime formål som kan være aktuelle. Slike formål kan omfatte opprettelse og vedlikehold av tjenestekontoer, men også relaterte formål som å forbedre tjenesten som tilbys, kommunisere relevant informasjon og opprettholde systemets sikkerhet.  Sirvoy baserer seg på at du sørger for at personopplysningene dine er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. Vennligst informer Sirvoy omgående om eventuelle endringer eller unøyaktigheter i personopplysningene dine.

Juridisk grunnlag for oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaring av personopplysninger reguleres av flere rettslige grunnlag i henhold til personvernforordningen (GDPR). Det rettslige grunnlaget er som følger 1) Kontraktsmessig nødvendighet (artikkel 6(1)(b) GDPR): Formål: Personopplysninger oppbevares i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre kunder. Dette innebærer blant annet å administrere bookinger, behandle betalinger og vedlikeholde servicekontoer. 2) Rettslig forpliktelse (artikkel 6(1)(c) GDPR): Formål: Visse personopplysninger må oppbevares for å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser. Dette omfatter krav til regnskapsføring og rapportering. 3) Berettigede interesser (artikkel 6(1)(f) GDPR): Formål: Personopplysninger kan oppbevares for å beskytte Sirvoys legitime interesser, for eksempel for å forbedre tjenestene våre, sørge for sikkerhet og forhindre svindel. 4) Samtykke (artikkel 6(1)(a) GDPR): Formål: Der det er nødvendig, lagrer vi personopplysninger basert på eksplisitt samtykke fra de registrerte. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Perioder for lagring av data

Sirvoy forplikter seg til å oppbevare personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for, eller så lenge det kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Minimering og sletting av data

Sirvoy følger prinsippet om dataminimering, og sørger for at bare den nødvendige mengden personopplysninger samles inn og behandles. Når oppbevaringsperioden har løpt ut, vil personopplysningene bli slettet eller anonymisert på en sikker måte for å hindre uautorisert tilgang og for å sikre overholdelse av GDPR.

Overføring av data til utlandet eller til tredjeparter

Alle databehandlere av personopplysninger og tredjeparter som Sirvoy benytter til å behandle personopplysningene dine, er forpliktet til å respektere konfidensialiteten til  opplysningene dine (se liste over databehandlere).  Personopplysninger vil kun bli behandlet utenfor EU/EØS dersom det finnes et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger eller andre egnede sikkerhetstiltak. Sirvoy overfører kun personopplysninger til mottakere som tilbyr et tilstrekkelig nivå for  databeskyttelse. En liste over våre databehandlere finner du her https://sirvoy.no/liste-over-databehandlere/. Listen inneholder informasjon om tredjeparts databehandlere som kan ha tilgang til kundeopplysninger når de leverer tjenester på vegne av Sirvoy.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om innsamling og bruk av personopplysningene dine, be om innsyn i, sperring, retting eller sletting av personopplysningene dine og protestere mot behandlingen. Du har rett til å be Sirvoy om ikke å behandle personopplysningene dine videre. Sirvoy vil respektere forespørselen din, med mindre behandlingen er lovpålagt eller hvis opplysningene kan oppbevares av andre legitime grunner. Der Sirvoy bruker personopplysningene dine, inkludert på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst i henhold til gjeldende lov. I tilfeller der Sirvoy behandler personopplysningene dine basert på berettiget interesse eller allmennhetens interesse, har du dessuten rett til når som helst å protestere mot denne bruken av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lov.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Sirvoy vil bruke informasjon fra informasjonskapsler på nettsiden som samles inn av Sirvoy og tredjeparter for å forbedre opplevelsen av nettsiden og sikkerheten til produktet. Ved å bruke Sirvoys nettside samtykker du til bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Dersom du ønsker å fjerne dem, kan du gjøre dette via innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at du uten informasjonskapsler kanskje ikke vil kunne dra full nytte av alle funksjonene på nettsiden vår.

Policyendringer

På grunn av løpende endringer i Sirvoys tjenester, samt endringer i lovverket og teknologiens natur, kan Sirvoys datapolicy endres fra tid til annen. Alle slike endringer vil bli lagt ut på denne siden.

Kontaktinformasjon for personvernombud (DPO)

Sirvoy Limited har utnevnt et personvernombud (DPO) for å overvåke overholdelse av personvernlover og for å håndtere eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha angående personopplysningene dine. Du kan kontakte vårt personvernombud på

E-post: dpo@sirvoy.com

Vårt personvernombud er ansvarlig for å sikre at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller måten personopplysningene dine behandles på, kan du ta kontakt med vårt personvernombud ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor.

Ved å oppgi denne kontaktinformasjonen ønsker vi å legge til rette for åpenhet og effektiv håndtering av dine henvendelser og bekymringer knyttet til personvern.