TripAdvisor Ekspressanmeldelse er et gratis innsamlingsverktøy som samler anmeldelser. Det lar deg sende forespørsler om anmeldelser til gjester etter utsjekking, via TripAdvisor. Disse epostene kan bli sent automatisk ved å koble TripAdvisor til din Sirvoy konto.

  1. Gå til tripadvisor.com/ReviewExpress og skriv inn navnet på din eiendom for å aktivere funksjonen.
  2. Konfigurer innholdet i eposten og automatiser sendingen.
  3. Når dette er satt opp vil Sirvoy automatisk gi TripAdvisor dine gjesters epost etter utsjekking, slik at de kan sende anmeldelsesforespørselen til dine gjester. Eposten vil bli sent innen 72 timer etter utsjekking.

Mer informasjon er tilgjengelig i denne hurtigstartguiden fra TripAdvisor.